Vstupné 

 

 

 Vstup je během celého týdne zdarma, pouze sobotní finálové utkání J&T Banka Prague Open 2018 bude zpoplatněno. Ve středu 11. dubna 2018 začne na stránkách Ticketportal předprodej vstupenek.

Základní pravidla pro vstup do objektu TK:

- Vstup do areálu a pobyt v něm je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek, dalších podzákonných norem a interních předpisů, především Bezpečnostního řádu TK.

-  Každá osoba vstupující do areálu TK je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování areálu či jejího vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

- Do areálu TK vstupuje každý na vlastní riziko.

-  Organizační výbor areálu TK  si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví předpisům, její chování bude v rozporu s tímto řádem, pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování atd.) Každá osoba pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do areálu TK nebo bude případně vyvedena z prostor TK bez náhrady.

- Každá osoba vstupující do areálu TK je povinna projít kontrolou vstupu.

- Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních v areálu TK závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadatelské službě.

-  V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pracovníka bezpečnostní služby nebo organizačního výboru. Provozovatel TK neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.

- Každá osoba vstupující do areálu TK souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku v areálu. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do areálu.

- Do areálu TK není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, notebooky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy areálu při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy areálu při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku, jak areálu TK, tak pořadatele akce včetně jejich personálu a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout vedoucí bezpečnostní služby nebo příslušník organizačního výboru.

- Do areálu je vstup/vjezd na jízdním kole, koloběžce a podobných nemotorových vozidlech striktně zakázán.

- V areálu TK je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených zde s výjimkou dětských jídel.

- V areálu TK platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na hrací plochu. 

- V celém areálu TK je kouření zakázáno.

- V celém areálu TK je přísně zakázáno používat nebo manipulovat s otevřeným ohněm v jakékoliv podobě.

- V celém areálu TK je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny Organizačním výborem.

- Každá osoba vstupující do areálu TK souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce.

- Povinností každé osoby vstupující do areálu TK je odevzdat předměty nalezené v areálu TK bezpečnostní službě nebo členovi organizačního výboru.

- Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

- Organizační výbor nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka předměty pocházejícími z hrací plochy a to ani v případě úmyslného jednání. Škodu lze uplatnit v případě úmyslného jednání výhradně přímo na osobě, která svým úmyslným jednáním danou škodu způsobila.

-  Osobám s nadměrnými zavazadly bude do areálu umožněn přístup pouze bez zavazadla. Veškerá příruční zavazadla odpovídající velikosti, která budou vnášena do areálu budou podrobena fyzické kontrole s využitím detektoru. Toto bezpečnostní opatření budou muset strpět veškeré osoby vstupující do areálu. 

-  V případě evakuace v rámci celého areálu TK je každá osoba v té chvíli pobývající zde povinna dodržovat Požární poplachovou směrnici a evakuační plán a řídit se pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.

-  Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla 1 hodinu před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě rozhodnutí organizačního výboru. V případě výběru vstupného pouze po předložení platné vstupenky. 

- Zákaz vstupu s profesionálním fotografickým vybavením. 

- Z bezpečnostních důvodů je zakázán vstup s kočárkem.

 

partneři
cz en
J&T Banka Prague Open
FB